Algemene Voorwaarden

Van Yibbo vof gevestigd te Bergschenhoek. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 12-09-2021 onder nummer 82657742.

Artikel 1. Definities

We proberen het simpel te houden, daarom leggen we vooraf uit wat we bedoelen. 

Yibbo: de vennootschap onder firma Yibbo statutair gevestigd te Bergschenhoek en kantoorhoudende aan de Weg en Land 40w, 2661 KR te Bergschenhoek. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 82657742 met BTW-nummer NL862555164B01.

Klant: iedere partij die een overeenkomst aangaat met Yibbo of een offerte aanvraagt bij Yibbo.

Aanbiedingen: bestellingen en offertes uitgebracht door Yibbo.

Bestelling: een overeenkomst tussen klant en Yibbo voor levering van een product of dienst. 

Offertes: een prijsvoorstel voor een product en/of dienst die, buiten de website, om wordt aangeboden door Yibbo. 

Website: de website van Yibbo, www.yibbo.eu, en alle onderliggende en gelinkte websites van Yibbo via welke afnemers een overeenkomst kunnen aangaan met Yibbo. 

Producten: alle verschillende producten in enkel- en meervoud en verschillende kleurcombinaties welke Yibbo levert.

Artikel 2. Algemeen & toepasselijkheid

2.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Yibbo vof (en de rechtspersonen die onderdeel zijn van of gelieerd zijn aan Yibbo), hierna: ‘Yibbo’, alle door Yibbo gesloten en te sluiten overeenkomsten en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, of door Yibbo verrichte handelingen, alles in de ruimste zin des woords. 

2.2. Voordat de klant een bestelling plaatst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan de klant de algemene voorwaarden altijd via de Yibbo website bekijken. 

2.2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, uitsluitend de voorwaarden van Yibbo zijn van toepassing. 

2.3. Onverminderd het in artikel 2.3 bepaalde hebben aanbiedingen en offertes van Yibbo een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Bij gebreke van aanvaarding binnen deze periode komt de offerte te vervallen en is Yibbo gerechtigd de offerte en de daarin opgenomen prijs en condities te wijzigen. 

2.4.  Door Yibbo verstrekte opgaven omtrent productspecificaties binden Yibbo niet. Zij worden geacht bij benadering te zijn verstrekt. 

2.5. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 

2.6. Yibbo is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zodra de gewijzigde algemene voorwaarden aan opdrachtgever bekend zijn gemaakt, gelden deze tussen Yibbo en opdrachtgever.

Artikel 3. Het aanbod

3.1. De producten en diensten die Yibbo aanbiedt, staan op website vermeld. Voor klantspecifieke wensen kan direct contact worden opgenomen met Yibbo via info@yibbo.eu.

3.2. Yibbo streeft ernaar om de afbeeldingen en productspecificaties van het aanbod zo nauwgezet mogelijk te verstrekken. De verstrekte productspecificaties binden Yibbo niet. Zij worden geacht bij benadering te zijn verstrekt. 

Artikel 4. Plaatsen bestelling & offertes

4.1. Klanten kunnen bestellingen plaatsen via de Yibbo website. 

4.2. Bestellingen via de website zijn binnen 48 uur na bestelling kosteloos te annuleren per mail. 

4.3. Klanten kunnen via de daarvoor georganiseerde verkoopkanalen offertes opvragen bij Yibbo. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen door Yibbo, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door Yibbo zal binnen 3 werkdagen nadat de aanvaarding opdrachtgever heeft bereikt, dienen te geschieden. 

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1. De door Yibbo gehanteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en verzendkosten. 

5.2. Bestellingen kunnen betaald worden via IDEAL of via een toegezonden (digitale) factuur.

5.3. Bij niet tijdige betaling kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van producten ook na aanmaning niet ontvangen is, is Yibbo overeenkomstig gerechtigd de producten eenzijdig en met onmiddellijke terug te roepen. Ook is Yibbo dan gerechtigd om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

Artikel 6. Herroepingsrecht & retourneren

6.1. De klant kan een bestelling bij Yibbo gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen retourneren, mits producten ongebruikt zijn. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. 

6.2. De klant zal zorgvuldig omgaan met de producten van Yibbo tijdens de bedenktijd. Hij of zij zal de producten slechts uitpakken in de mate die nodig is om de kenmerken van het product vast te stellen. De klant zal hierbij in gedachten houden, dat een andere klant de producten eventueel ook nog wil kunnen gebruiken met de maximale kwaliteit.

6.3.  De klant kan de producten retourneren naar het postadres van Yibbo. 

Artikel 7. Levering & bezorging

7.1. Yibbo levert het product op het adres dat is opgegeven in de bestelling.

7.2. Yibbo levert de producten binnen een termijn van 14 dagen. Indien dit door omstandigheden onmogelijk is, stelt Yibbo de klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte.

Artikel 8. Garantie

8.1. Yibbo verleent garantie voor een termijn van twaalf maanden na levering. De garantie geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door gebruik of onzorgvuldige behandeling.

8.2. Afwijkende kleurstellingen of -verandering van producten valt niet onder garantie. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Yibbo is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 

9.2. Yibbo is nimmer aansprakelijk voor (enige) gevolg- of bedrijfsschade, letsel aan personen, vertragingsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd – winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door klant, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of ingeschakelde derden, door gebruik van de producten. Het gebruikmaken van de producten gebeurt volledig op eigen risico.

9.3. Yibbo is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Yibbo gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Yibbo, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Yibbo, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen, waterschade of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Yibbo. 

9.4. Klant vrijwaart Yibbo van alle mogelijke aanspraken van derden. 

9.5. Indien Yibbo, om welke reden dan ook, geen beroep toekomt op het bepaalde in artikel 8.1 is de aansprakelijkheid op welke wettelijke grondslag dan ook te allen tijde beperkt tot die schade waartegen Yibbo uit hoofde van een door haar of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nimmer hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Mocht Yibbo, om welke reden dan ook, geen beroep toekomen op voornoemde beperking, is de verplichting tot vergoeding van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale som van de bestelling, exclusief BTW. 

9.6. Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar vanaf de schadedatum. 

Artikel 10. Klachten

10.1. Indien de klant een klacht heeft, kan hij deze via de op de website vermelde communicatiekanalen delen met Yibbo.

10.2.  Yibbo reageert binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst op de klacht.

10.3. De klant dient Yibbo vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn kan er worden overgegaan op de geschillenregeling.

Artikel 11. Geschillen

11.1. Op bestellingen waarover geschillen ontstaan tussen de klant en Yibbo, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

11.2. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, met betrekking tot een bestelling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende bestellingen of deze algemene voorwaarden zelf, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Yibbo. Yibbo kan van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.