Disclaimer

Dit is de disclaimer van Yibbo, over de webshop www.yibbo.eu. We zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 82657742. Een disclaimer is een soort 'gebruiksaanwijzing' hoe je de informatie op onze webshop kunt lezen en gebruiken.

Informatievoorziening en Aansprakelijkheid

Yibbo heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze webshop en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze webshop verspreide informatie is slechts informerend van aard. Yibbo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze webshop is verkregen.

Yibbo garandeert niet dat de op de webshop te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze webshop kan op ieder door Yibbo gewenst moment worden gewijzigd. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de webshop.

Weblinks

Indien op deze webshop links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Yibbo op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Yibbo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Yibbo de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. 

Auteursrecht

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Hierdoor is het niet toegestaan om zonder toestemming de opgenomen informatie, tekst, foto’s e.d. in het geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, aan te passen of openbaar te maken, noch aan derden toestemming te geven voor publicatie.